Máng ăn cho heo đẻ
The Woods

Máng ăn cho heo đẻ (heo bầu)

Troughs for farrowing (gourd pigs)

Loại có khả năng tích hợp hệ thống ăn tự động.

KT: 357 x 308 x 21 mm

Chất liệu Inox 201, dày 1,2 ly

Xuất xứ: Mavinex

The type has the ability to integrate automatic feeding system.

KT: 357 x 308 x 21 mm

201 stainless steel material, 1.2 mm thick

Origin: Mavinex